Δήλωση Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

Για τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέρχονται στο δικτυακό τόπο της, δε θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δε θα πωληθούν ή με οποιοnδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, η Eταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δε δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στατιστικά στοιχεία στους προμηθευτές της χωρίς αναφορά προσωπικών δεδομένων.

Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την υποβολή προσωπικών τους δεδομένων.